ค้นหา

7/14/2553

ตารางเทียบเสียงภาษาอังกฤษ


การเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว คือ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว เทียบกับภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ เท่ากับ ภาษาไทย
A " อะ,อา,เอ,แอ
B " บ
C " ซ หรือ ค
D " ด
E " อี หรือ เอ
F " ฟ
G " ก หรือ จ เมื่อมี e
H " ฮ หรือ ห
I " อิ หรือ อี
J " จ หรือ ย
K " ค หรือ ก
L " ล หรือ ฬ
M " ม
N " น หรือ ณ
O " โอ หรือ ออ
P " พ,ภ,ผ,ป
Q " คว (ควบ)
R " ร
S " ส,ศ,ซ
T " ท
U " อุ, อู, อะ
V " ฟว(ควบ)
W " ว
X " ซ,กซ (สะกด)
Y " ย หรือ อี, อาย
Z " ซ


การเทียบพยัญชนะผสม
พยัญชนะผสม หมายถึงการนำพยัญชนะ 2 ตัวขึ้นไป มาผสมกันแล้ว
มีความหมายเป็นตัวเดียว เสียงเดียว และคำเดียวที่พบเห็น และใช้บ่อย มีดังนี้

~~ พยัญชนะผสม ~~ คำอธิบาย ~~ ตัวอย่าง ~~

ch เสียง ..ช.. chalk chair church child teacher catch
ch เสียง ..จ.. นิยมใช้กับชื่อเฉพาะ Chulalongkorn Charoen
ch เสียง ..ค.. มักเป็นคำที่มาจากกรีกและลาติน christ chemist chromium character school
kh เสียง ..ข.. Khonkaen Khai
sh เสียง ..ช ..เบาๆแบบปล่อยลมออกจากปาก she sheep show shell wish wash
th เสียง ..ด...เบาๆโดยให้ลิ้นอยู่ระหว่างฟัน the this that father mother brother they
ng เสียง ..ง.. ขึ้นจมูก นิยมให้เป็นตัวสะกด King sing spring thing
nk เสียง.. งค์.. (ท้ายคำเป็น"เคอะ"เบาๆ) นิยมให้เป็นตัวสะกด bank sink drink tank ink pink
ph เสียง..ฟ.. มักเป็นคำที่มาจากกรีกและละติน phone photo phrase physical graph
gh เสียง..ฟ..นิยมใช้เป็นตัวสะกด laugh enough
kn เสียง ..น.. (k ไม่ออกเสียง) know knee knife
wh เสียง..ว.. (h ไม่ออกเสียง)ถ้าตามด้วยสระที่ไม่ใช่ o what where why which whisky
wh เสียง..ฮ.. (w ไม่ออกเสียง)ถ้าตามด้วย o who what whose whole whore
wr เสียง..ร.. (w ไม่ออกเสียง) wrap wreath wrist wrong wrung
ght เสียง..ท.. (ghไม่ออกเสียง)นิยมใช้เป็นตัวสะกด caught fight sight bright fought

1 ความคิดเห็น: